Zásady ochrany osobných údajov

Ako chránime vaše súkromie

Cieľom týchto Zásad spracúvania osobných údajov určených pre zákazníkov BOOTIQ s.r.o. („Prevádzkovateľ“), ktoré vydala spoločnosť BOOTIQ s.r.o., IČO 29155495 , so sídlom Hybernská 1007/20, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, je informovať dotknuté osoby, ktorých osobné údaje môžu byť spracúvané o tom, aké osobné údaje o nich spoločnosť BOOTIQ ako prevádzkovateľ spracúva pri poskytovaní svojich Služieb, pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných BOOTIQ a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi, na aké účely a ako dlho spoločnosť BOOTIQ tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracúva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva dotknuté osoby v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov majú.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov a primerane aj ich zástupcov či kontaktných osôb, užívateľov služieb, záujemcov o služby a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou BOOTIQ, a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcim ich postavenia voči spoločnosti BOOTIQ.

Tieto Zásady sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( „Nariadenie“ alebo „GDPR“) na účely zabezpečenia informačnej povinnosti spoločnosti BOOTIQ ako Prevádzkovateľa podľa čl. 13 GDPR.

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené ďalším subjektom, ktoré sa na základe zmluvy podieľajú na spracovaní Vašich osobných údajov, a to výhradne na účely uvedené v odseku „Účely, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov“. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb a aplikácií tretích strán, spracovateľov poskytujúcich služby spracovania osobných údajov na marketingové účely a ďalšie subjekty, ktoré našej spoločnosti dodávajú služby.

Účely, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov

Rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu BOOTIQ alebo na základe zákona (bez súhlasu), pre iných len na základe súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností BOOTIQ a na ochranu oprávnených záujmov BOOTIQ je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas, však proti spracovaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov spoločnosti BOOTIQ je možné podať námietku. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností nemožno odmietnuť.

U zákazníka spracováva spoločnosť BOOTIQ s jeho súhlasom osobné údaje na marketingové účely. Priamy marketing považujeme za vhodný nástroj, ako vás upozorniť na nové služby či výhody, ktoré sme pre našich zákazníkov pripravili sami, prípadne v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi. Aby sme vám mohli pripraviť vhodne cielenú ponuku, potrebujeme na takú ponuku spracúvať vaše údaje. Na základe cielenia ponúk sa k vám tak dostanú len informácie, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé. Nechceme vás obťažovať s ponukami, ktoré pre vás nie sú relevantné. Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely marketingu, sme oprávnení sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľov použiť vaše údaje na predkladanie obchodných ponúk, uvádzanie služieb na trh, ponuky elektronických komunikačných služieb a služieb s pridanou hodnotou a na iné účely s vami dohodnuté. Na ponuky služieb BOOTIQ, prípadne zmluvných partnerov vás upozorňujeme telefonicky, prostredníctvom bannerov na našich internetových stránkach, písomne na dokumentoch alebo iných nosičoch ako aj formou obchodných ponúk, ktoré sú zasielané formou SMS, e-mailu, alebo MMS. Osobné údaje spracúvame na marketingové účely po dobu uvedenú v súhlase resp. do jeho odvolania. Veríme, že vám na základe cielenia ponúk ponúkneme lepšie služby a výhodné ponuky. Máte však právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie elektronickej pošty.

U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva spoločnosť BOOTIQ s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase kontakty, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenie s ponukou služieb BOOTIQ. Ak je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou BOOTIQ, sú spoločne s týmito kontakty spracované aj údaje z cookies spoločnosti BOOTIQ, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené.

V prípade, že má dotknutá osoba vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou BOOTIQ, a to na účely zabezpečenia lepšieho prevádzky internetových stránok BOOTIQ a na účely internetovej reklamy spoločnosti BOOTIQ.

Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má v prípade, že je pre BOOTIQ identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže BOOTIQ svoju totožnosť, nižšie uvedené práva. Tieto práva je nutné uplatniť spôsobom, ktorý je pre uplatnenie konkrétneho práva určený a nie na adresu zodpovednej osoby. Na žiadosti uplatnené v rozpore s týmito zásadami nebude braný ohľad. Uvedené práva je tiež možné realizovať len vo vzťahu k osobným údajom, pri ktorých je nepochybné, že patrí žiadateľovi.

Podľa čl. 15 GDPR dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa nasledujúce práva:

V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť BOOTIQ oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok. V prípade, že by výkonom práva na kópiu osobných údajov mohlo vo vzťahu k určitým kategóriám osobných údajov dôjsť k nepriaznivému dotknutí práv a slobôd tretích osôb.

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré o ňom bude spoločnosť BOOTIQ spracovávať. Zákazník, má tiež povinnosť oznámiť spoločnosti BOOTIQ zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zákazník je zároveň povinný spoločnosti BOOTIQ poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spoločnosť BOOTIQ spracováva, nie sú správne. Spoločnosť BOOTIQ vykoná opravu bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

Podľa čl. 17 GDPR dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak spoločnosť BOOTIQ nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Spoločnosť BOOTIQ má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa dotknutá osoba napriek tomu domnieva, že nedošlo k vymazaniu jej osobných údajov, môže uplatniť žiadosť o vymazanie opätovne.

Podľa čl. 18 GDPR má dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať správnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvanie alebo ak podá námietku proti ich spracúvaniu, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti BOOTIQ.

Podľa čl. 19 GDPR dotknutá osoba má právo na oznámenie zo strany spoločnosti BOOTIQ v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, bude spoločnosť BOOTIQ informovať každého príjemcu s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutej osoby môže spoločnosť BOOTIQ poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

Podľa čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo vyžiadať si od spoločnosti BOOTIQ osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol spoločnosti BOOTIQ v súvislosti s pracovnou zmluvou alebo na základe súhlasu a ktoré sa spracúvajú automatizovane, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ďalej právo žiadať o preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutí práv a slobôd iných, nemožno žiadosti vyhovieť.

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo namietať proti spracovaniu jej osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti BOOTIQ.

V prípade, že spoločnosť BOOTIQ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť BOOTIQ spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla spoločnosti BOOTIQ .

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť BOOTIQ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Súhlas so spracúvaním vašich údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať na základe

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak máte pocit, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.

Cookies

S cieľom neustáleho zlepšovania webovej stránky https://www.BOOTIQ .io používame súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov. Pozrieť alebo zmeniť svoje preferencie môžete v časti Privacy Preferences