Zásady ochrany osobních údajů

Jak chráníme vaše soukromí

Tento dokument je určený pro zákazníky společnosti BOOTIQ s.r.o., IČO: 29155495, se sídlem Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1. Naleznete zde informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu,

na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.


Tento dokument se týká zpracování osobních údajů zákazníků a přiměřeně také jejich zástupců, případně kontaktních osob, uživatelů služeb, zájemců o služby a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností BOOTIQ a to vždy v rozsahu odpovídajícím vašim postavením vůči společnosti BOOTIQ.

Vše je v souladu s evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR 2016/679, které je v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018) a v souvislosti se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita. Společnost BOOTIQ tímto plní svou informační povinnost jako provozovatel podle článku 13 GDPR.

Příjemci údajů

Všechny osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části „Účely, zákonné povinnosti a coba zpracování.“  Takovými zpracovateli jsou poskytovatelé IT služeb a aplikací třetích stran, zpracovatelů poskytující služby za marketingovými účely a další dodavatelé technologií a podpory.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, 


nebo


b) na základě vašeho souhlasu.


Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici k nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste kontaktní osobou našeho obchodního partnera.


 • Zpracování na základě plnění smlouvy, na základě plnění zákonných povinností a na základě oprávněného zájmu společnosti BOOTIQ

Zpracování na základě plnění smlouvy, na základě plnění zákonných povinností společnosti BOOTIQ je nutné za účelem poskytnutí služby, kterou jste si u nás objednal.


Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s vámi.

Jestliže u nás vytvoříte objednávku jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.


Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (10 let pro případ škody způsobené vadou výrobku) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.


 • Zpracování na základě souhlasu uděleného za účelem marketingu

Společnost BOOTIQ zpracovává u subjektů údajů za účelem marketingového oslovení. Marketingové oslovení považujeme za vhodný nástroj, jak vás upozornit na nové služby, nebo výhody, které jsme pro naše zákazníky připravili my sami, nebo ve spolupráci s našimi smluvními partnery. Abychom vám mohli připravit vhodnou cílenou nabídku, je nutné, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Na základě vhodného cílení se k vám dostanou pouze ty informace, které jsou pro vás zajímavé. Nechceme vás obtěžovat nerelevantními nabídkami.

Pokud jste nám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingového oslovení, můžeme vaše osobní údaje použít my nebo náš zprostředkovatel za účelem zasílání obchodních nabídek, v případě uvedení nových produktů a služeb na trh, služeb s přidanou hodnotou a jiné. S nabídkou služeb společnosti BOOTIQ vás můžeme oslovit také telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS.


 • Zpracování na základě souhlasu uděleného za účelem marketingu prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů kteří udělili souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost BOOTIQ osobní údaje , které dá subjekt údajů společnosti k dispozici v rámci udělení souhlasu. Pokud je souhlas udělen prostřednictvím webových stránek, zpracovává společnost BOOTIQ také informace z cookies, v případě, že byl souhlas s cookie umístěním udělen. 

Doba uložení osobních údajů

Veškeré osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy nebo po dobu trvání uděleného souhlasu. Doba archivace záleží na konkrétních zákonných lhůtách pro možné uplatněné právních nároků. Udělené souhlasy je možné kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není ovlivněno předchozí zpracování osobních údajů před samotným odvoláním.

 1. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz část B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl)
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vzneste námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.


Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sám poskytl a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část B.7 Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy (viz část B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.


Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme bez dalšího vaše osobní údaje zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na Pověřence pro ochranu osobních údajů na dpo@bootiq.io.


Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.


Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na dpo@bootiq.io.


Cookies

Za účelem neustálého zlepšování webových stránek https://www.bootiq.io používáme soubory cookie k anonymnímu shromažďování statistických údajů. Své preference si můžete zobrazit nebo změnit na stránce Privacy Preferences.

Jsme součástí BIQ Group